Z

Zhang Yuanliang

 

Zhou Zhimin, Zhang Yuanliang, Li Xiaoyan, Zhou Huiyuan, Sun Baoyuan «Influences of various cutting parameters on the surface roughness during turning stainless steel» 57, c. 127-134 (2011)

Акустический журнал, 57, 1, c. 127-134 (2011) | Рубрика: 06.23

Zhou Huiyuan

 

Zhou Zhimin, Zhang Yuanliang, Li Xiaoyan, Zhou Huiyuan, Sun Baoyuan «Influences of various cutting parameters on the surface roughness during turning stainless steel» 57, c. 127-134 (2011)

Акустический журнал, 57, 1, c. 127-134 (2011) | Рубрика: 06.23

Zhou Zhimin

 

Zhou Zhimin, Zhang Yuanliang, Li Xiaoyan, Zhou Huiyuan, Sun Baoyuan «Influences of various cutting parameters on the surface roughness during turning stainless steel» 57, c. 127-134 (2011)

Акустический журнал, 57, 1, c. 127-134 (2011) | Рубрика: 06.23

Zwicker E.

 

Zwicker E. «III Международный съезд по акустике» 5, c. 257 (1959)

Акустический журнал, 5, 2, c. 257 (1959) | Рубрика: 01